کارآفرینی سلامت و تحلیل روند

کارآفرینی سلامت و تحلیل روند

موضوع این درس در زمینه توجه به اهمبت بحث کارآفرینی و روش و مهارت تحلیل روند با رویکرد آینده پژوهی در صنعت بویژه صنعت سلامت می باشد.

مخاطبان این فیلم آموزشی عبارتند از کارآفرینان استارتاپ ها و سیاستگذاران توسعه کسب و کار و مشاوران ایده یابی بویژه در صنعت سلامت، که قصد راه اندازی کسب و کار و یا ارائه مشاوره به مخاطبان این حوزه را دارند.

برای راه اندازی کسب و کار در حوزه سلامت با توجه به ماهیت خدماتی بخش سلامت که عمدتاً یا مالکیت و مدیریت بخش دولتی در کشور فعالیت می کند و جامعه هدف کشوری این صنعت که با چالشهای زیادی مواجه هستند، ضروریست در ابتدا همزمان با تحلیل و ضع موجود و تحلیل محیطهای درونی و بیرونی صنعت، شناخت دقیقی از نیازهای  این جامعه بدست بیاید.

از آنجا که ایده از یک “نیاز پاسخ داده نشده” و رصد فرصتهای بالقوه به دست می آید لذا نیازسنجی و تحلیل چالشهای صنعت با رویکرد آینده پژوهی بیش از پیش یکی از مباحث مهم و تخصصی مورد نیاز در ایده یابی می باشد.

از آنجا که تغییرات محیطی در طول زمان سبب تغییر نیازها و ابعاد مختلف و متنوع بازارها در جامعه می شود لذا مهارت بررسی و تحلیل این تغییرات در طول زمان که اصلاحا روند یا trend نامیده می شود یکی از بحث های مهم در حوزه ایده یابی و کارافرینی و توسعه کسب و کار می باشد و انجام درست آن با تحلیل داده یا داده کاوی با ابزارهای تحلیل روند از اصول مهم و زیربنایی موفقیت می باشد.

 

نکته مهم:

لطفا قبل از انتخاب هر فایل، توضیحات مربوط به آن مطالعه شود.

توصیه می شود برای درک کامل هر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.