کارگاه مدرس حرفه ای و بایدها و نبایدهای آموزش اثربخش

آنچه که در ذهن فراگیران و شنوندکان شما را ماندگار و تاثیرگذار می سازد

 کارگاه مدرس حرفه ای و بایدها و نبایدهای آموزش اثربخش بدنبال تغییر پارادایم های سنتی تدریس بر اساس متدولوژی های نوین طراحی گردیده است.

در سالهای اخیـر بـا نـوع جدیـدی از آمـوزش روبرو شده ایم که تأکید بر این دارد که میتوان با استفاده از پداگوژی مناسب جهت نـشانه رفتن حیطه ها و سبک های یادگیری و استعدادهای درونـی فراگیر، او را بـرای یادگیری اثربخش و ارائه خروجی موثر آماده کرد.

امروزه با ظهور مدرسان حرفه ای و با توجه به تغییر پارادایم های سنتی آموزش و شکل گیری پارادایم جدید در خودیادگیری فراگیران و همچنین تغییر نیازهای آموزشی فراگیران متناسب با تحول مهارتی در صنایع مختلف، کیفیت و کمیت آموزش و یادگیری نیز دستخوش تغییراتی گردیده است که لزوم توسعه مدرسان کشور را بیش از پیش مطرح می سازد.

در این کارگاه تلاش گردیده تا با معرفی پاشنه آشیل تدریس مدرسان و تحلیل نکات کلیدی مربوطه به بررسی ارتباط فن تدریس، ویژگی فراگیر و تکنولوژی نوین آموزشی به عنوان مسیر تحلیلی اصولی و منطقی برای طراحی پداگوژی آموزشی مبتنی بر تکنولوژی های نرم و سخت بویژه مبتنی بر زیرساخت ICT پرداخته شود.

همچنین طبق یافته های تحلیل روند در صنعت آموزش، نکات کاربردی مهمی در زمینه شرایط اجرای اثربخش آموزش  و استفاده از روش‌های نوین یادگیری خلاق ارائه شد.

 نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.