مهارت ارتباط در توسعه آموزش های نوین

مهارت ارتباط در توسعه آموزش های نوین بسیار حائز اهمیت است. چرا که در جوامع مدرن امروزی شهروندان باید دانش و مهارت مورد نیاز برای زندگی مبتنی برفناوری را کسب نمایند. با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT از طریق نرم افزارها و اپلیکیشن های متنوع شاهد ایجاد روزافزون انواع کانال های ارتباطی هستیم که بطور پیوسته دانش و اطلاعات جدید و بروز شده را در اختیار عموم مردم قرار می دهند و باعث اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ دانش و فرهنگ ﺟﺎﻣﻌﻪ شده اند.

در سالهای اخیـر بـا نـوع جدیـدی از آمـوزش روبرو شده ایم که تأکید بر این دارد که میتوان با نـشانه رفتن استعدادهای درونـی مخاطـب، او را بـرای تولیـد دانش و فکر آماده کرد. نظام آموزشـی، سـرمایه انـسانی بخشهای مختلف راتأمین میکنـد و جوامع را برای توسعه یافتگی آماده می نماید. در نظام آموزشی نوین، از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات به نحوی استفاده میشود که فراگیران بتوانند فناوری اطلاعات را در تمـامی زمینـه هـای آموزشی، از جملـه مـدیریت و برنامـه درسـی بـه کـار گیرند.

با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی در برنامـه ملی توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، توسـعه هـر چــه بیــشتر و ســریعتر ایــن زیــر ســاخت ارتبــاطی از اولویتهای مهم دانسته شـده اسـت. لـذا بـه کـارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطـات در مـدارس و دانشگاه ها و تحـول در فرآیند آموزش و پژوهش در شکل بکارگیری تکنولوژی های سخت و نرم توسعه آموزشی نوین را میتوان به عنوان مهمتـرین ابعاد در توسعه ملی در نظر گرفت.

از زیرساخت های مهم این حوزه می توان به تنوع سبک های آموزش نوین و بکارگیری تکنولوژی نوین آموزشی برای برقراری ارتباط موثر میان فراگیر و فرادهنده و همچنین ارتباط میان فراگیران اشاره کرد.

ارتباط به مفهوم به اشتراک گذاری هر آن چیزی است که در ذهن طرفین ارتباط وجود دارد. در واقع زمانی که طرفین ارتباط سعی می‌کنند با کسی ارتباط برقرار کنند، هدف این است که بتوانند مفاهیم ذهنی خود را با او به اشتراک بگذارند. بهترین حالت این ارتباط زمانی شکل می‌گیرد که آن را به ارتباط موثر تبدیل کنند یعنی فرد مقابل بتواند آن چیزی که در ذهن دیگری وجود دارد را به کامل ترین و دقیق ترین شکل ممکن دریافت کند.

در این درس تلاش می کنیم با ارائه مفاهیم ارتباط در تکنولوژی توسعه آموزش نوین شما را با مفاهیم پایه ارتباط در تکنولوژی آموزشی نوین آشنا کنیم و به منظور آشنایی با مفاهیم کلیدی این حوزه بطور خلاصه به ذکر مطالبی در زمینه

نقش ارتباط در آموزش و یادگیری، مهارتهای ارتباطی ضروری ،  فرایند و عناصر ارتباط و رابطه میان آنها، انواع ارتباطات انسانی (درون فردی، میان فردی، گروهی) و مدلهای ارتباط جمعی و همچنین تحلیل و بررسی موانع ارتباطی (پارازیتها) می پردازیم و همچنین در حوزه اهمیت و جایگاه ارتباط در آموزش و یادگیری مطالبی ارائه خواهیم کرد.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.