آموزش های نوین در آموزش ضمن خدمت کارکنان

در آموزش ضمن خدمت کارکنان امروزه بکارگیری متدولوژی های آموزش های نوین بلحاظ لزوم توسعه منابع انسانی هوشمند و همچنین هزینه بر بودن این آموزش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

در زمینه علل کاهش اثربخشی آموزش های ضمن خدمت و چالش رویکردهای حاضر در تدوین و ارائه بسته های آموزشی، نیاز به نگرشی سیستمی در مقوله آموزش نیروی انسانی می باشد. در توسعه منابع انسانی، تحصیلات و مهارتهای عملی نسبتا دو مقوله مشخص در نیازسنجی ها هستند که متاسفانه اغلب با هم یکی فرض می شوند!

مقوله تحصیلات به آموزش آکادمیک رسمی اشاره دارد که فرد در موسسات آموزشی دولتی یا خصوصی و غیره دریافت کرده است. اگر چه درجه علمی بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی یا مدرکی فنی در یک زمینه خاص ممکن است یک شاخص خوب برای محک زدن توانمندی نیروی انسانی باشد .

لکن با استناد به شواهد موجود این دانش آکادمیک متناسب با نیاز صنعت نیست و فارغ التحصیلان اغلب فاقد شایستگی برای پست اشغالی می باشند. لذا بر اساس این اشتباه متداول در یکی کردن صلاحیت و شایستگی حرفه ای با سطح دانش آکادمیک، نیازسنجی های غیر اصولی رخ می دهد.

مسئولین آموزشی سازمانها با تدوین دوره های غیر مرتبط و نامتناسب با نیازهای شغلی واقعی در صنعت یا سازمان تحت عنوان بسته های آموزشی، اغلب در کسب و کارها اقدام به برگزاری دوره های بی کیفیت و خسته کننده بلحاظ محتوا و فن تدریس می شود . این دوره های نامتناسب سبب بی اعتمادی مسئولین به اثربخشی آموزش های ضمن خدمت و عدم تمایلشان به هزینه کرد در زمینه برنامه های آموزشی مدون ضمن خدمت می شود.

در این درستلاش کردیم تا ضمن بررسی اهمیت نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان به بررسی انواع روش های ارائه آموزش ضمن خدمت در محل On the job  و بیرون از محل کار Off the job learning و معایب و مزایای هر کدام بپردازیم. همچنین با بررسی انواع دوره های آموزش از راه دور و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت به ارائه سازو کار انگیزشی در آموزش ضمن خدمت و معرفی سبک های آموزشی اثربخش ضمن بکارگیری تکنولوؤی های نوین آموزشی نرم  بپردازیم.

در پایان لازم به ذکر است مطالعه مجموعه فایلهای تکنولوژی آموزش های نوین و یادگیری الکترونیکی در بخش های قبل تکمیل کننده این مهارت می باشد و برای الگو برداری و درک بهتر مفاهیم توصیه می شود..

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.