ارزشیابی درآموزش های نوین

ارزش خروجی یک دوره آموزشی با شیوه های ارزشیابی در آموزش نوین بستگی دارد. اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. و منطبق بر آن نیازها برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ضمن اینکه برنامه طراحی شده به درستی اجرا و ارزیابی گردد.

ارزشیابی در آموزش نوین از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف یکی از فعالیتهای کلیدی در عملکرد آموزشی موسسات و سازمان های آموزشی می باشد. تعیین میزان رضایت یادگیرنده ها در هر نظام آموزشی نه تنها میزان موفقیت نظام را نشان می دهد، بلکه اثربخشی آموزشی نظام را نیز آشکارمی سازد.

مدلها و ابزارهای متنوع و متعددی برای ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی پیشنهاد سده است که تمرکز ویژه ای برای دوره های یادگیری الکترونیکی سازگار شده ، دارد و جبنه هایی مثل ارزشیابی روشهای انطباق پذیری ابعاد یادگیری الکترونیکی ، ارزشیابی مواد پشتیبانی، ارزشیابی سیستم سخت افزاری و نرم افزاری و محتوای آموزشی، ارزشیابی نتایج سنجش و ارزشیابی از دانشجو را در روشهای تحلیل و ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی مطرح کرده اند.

با توجه به اهمیت موضوع در توسعه آموزش های نوین به صورت اثربخش در این درس تلاش کردیم در زمینه متدولوژی های ارشیابی تئوری ها و شاخص ها و ابزارها ی مربوطه مطالب کاربردی ارائه نماییم.همچنین در زمینه ارزیابی اثربخشی آموزشی بویژه آموزش های مجازی، مدلها و شاخص هایی را تحلیل کرده ایم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.