تکنولوژی آموزشی نوین

تکنولوژی آموزشی، در تعاریف سنتی بصورت طراحی و ارزشیابی برنامه های درسی، تجارب آموزشی، اجرا،  ممیزی و ارزیابی و اصلاح مجدد فرایندهای آموزشی تعریف می گردد. با توجه به تغییر پارادایم های سنتی آموزش و شکل گیری پارادایم جدید در خودیادگیری فراگیران، آموزش این حوزه نیز دستخوش تغییراتی گردد.

در تعاریف جدید یادگیری دارای پیچیدگی است و به سبب همین پیچیدگی تعاریف مختلفی از آن شده استاز جمله: یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاْ پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود.

در تکنولوژی نوین آموزشی یک روش اصولی و منطقی برای طراحی پداگوژی آموزشی مبتنی بر تکنولوژی های نرم و سخت بویژه مبتنی بر توسعه زیرساخت ICT در راستای بهبود یادگیری و اثربخشی در حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی می باشد که با نوعی تفکر سیستمی در نظام یادگیری نوین رخ می دهد.

با توجه به این مفاهیم، اطلاق عنوان تکنولوژی آموزشی به وسایل سمعی و بصری یا سایر ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی قدیمی دیگر به تنهایی صحیح به نظر نمی رسد. البته این بدان معنی نیست که در روش های جدید، از وسایل سمعی و بصری یا رسانه های قبلی استفاده نمی شود. بلکه بر عکس، استفاده از وسایل سمعی و بصری و  کاربرد رسانه ها در همه مفاهیم و تعاریف تکنولوژی آموزشی مستتر است.

اما هیچ یک از سیستمهای پذیرفته شده تکنولوژی آموزشی، این وسایل و رسانه ها را هدف نمی داند و آنها را وسیله ای برای عمومیت دادن و زودتر به نتیجه رسیدن یادگیری اثربخش تلقی می کند.

در مورد شرایط اجرای موفقیت آمیز روش‌های نوین یادگیری باید گفت که ضمن داشتن روحیه خلاق و همچنین پذیرش پارادایم جدید و  کسب مهارتهای کار با تکنولوژی و استفاده از روش‌های منعطف با توجه به شرایط می بایست میزان اثربخش و موفقیت آنها را در محیط های یادگیری افزایش داد

با توجه به چالشها و محدودیت های عمده‌ای که در کاربری تکنولوژی آموزشی نوین وجود دارد و عدم تسلط به اینگونه روش‌ها و ایجاد نارضایتی های فراگیران و اساتید و سایر ذینفعان صنعت آموزش بر آن شدیم تا در کسب مهارت کار با انواع تکنولوژی های نوین یادگیری شما را یاری کنیم .

در این درس به تحلیل .تاریخچه و مفاهیم تکنولوژی آموزشی نوین و انواع آموزش الکترونیکی می پردازیم . اصول طراحی محیط یادگیری نوین (تئوری بدرول خان) را نقد میکنیم و در زمینه متدولوژی های یادگیری  m-learning , e-learning, u-learning و کارکرد و مزایا و معایب هر کدام از روشها آشنا میشویم و با انواع تکنولوژی های نرم آموزشی از جمله متدولوژی کلاس وارونه یا فلیپ کلس، میکرویادگیری، موک  MOOC و انواع آن مطلب ارائه خواهیم کرد. در پایان لازم به ذکر است مطالعه مجموعه فایلهای موجود در این بخش تکمیل کننده مهارت اصلی می باشد و اکیدا توصیه می شود..

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.