تعارض

آنچه که تعارض را ایجاد می‌کند، وجود نظرات مختلف بین دو یا چند نفر که سبب ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می‌کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. نظریه های مختلفی در مورد تعارض وجود دارد از جمله زیانبار بودن تعارض و لزوم دوری از تعارض در نظریه های سنتی، یا اعتقاد به طبیعی بودن تعارض و عدم نیاز به توجه و رسیدگی در نظریه های روابط انسانی، و تاکید بر اهمیت وجود تعارض در سازمان به عنوان عامل ایجاد نیرویی مثبت در نظریه تعامل تعارض که مورد آخر اخیرا بسیار مورد توجه تحلیلگران و مدیران سازمانی قرار گرفته است.

طبق نظریه های نوین پدیده تعارض، می تواند به عنوان محرکی برای مدیران سازمان‌ها عمل کند آنها را وادار به حفظ سطحی معینی از تعارض کند تا سازمان را در سطحی پویا، خلاق و نقادانه حفظ کند. پس مهارت تشخیص و ایجاد تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب یکی از مهمترین توانمندی های مدیران در مدیریت اثربخش منابع انسانی سازمان می باشد.

در این درس تلاش می کنیم با بررسی و شناخت و تحلیل انواع تعارض از جمله تعارض درون فردی، تعارض میان افراد، تعارض درون گروهی و میان گروهی، تعارض میان سازمانها، تعارض میان اشخاص و غیره شناختی برای مدیران ایجاد نماییم تا با شناسایی صحیح منشأ تعارض، مدیریت تعارض را در راستای دستیابی و پشتیبانی اهداف‌های سازمانی با رویکرد مدیریت تعارض سازنده بخوبی اجرا نمایند و بتوانند با حذف موانع تحقق اهداف سازمانی در حالتهای غیرسازنده تعرضات قدرت تخریبی حآن را به حدداقل برسانند و تعارض را به یک پدیده اثربخش، خلاق و سودمند تبدیل کنند.
چرا که تعارض سازنده سبب تاثیرات مثبت در کسب و کار می شود و می تواند سبب بهبود کیفیت تصمیمات مدیر، ایجاد ابتکار عمل و نوآوری و خلاقیت، کنجکاوی و ایجاد تعامل و تفاهم میان اعضای گروه و ایجاد تحول در محیط کاری گردد.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.