انگیزش نیروی انسانی

امروزه انگیزش نیروی انسانی به جهت حفظ و نگهداشت منابع انسانی متخصص و کلیدی و کارآمد از مهمترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌های پیشتاز شده است. همانطور که می دانید انگیزش عبارت است از  فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهداف هدایت می نماید و به دلیل یا چرایى رفتار و اعمال اشاره دارد.

به عقیده جان اتکینسون برای واژه انگیزش معنای ثابت و مورد تایید همگان موجود نیست. در بحث روان شناسانی «انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی او.

افراد در سازمانها از نظر ویژگیهای شخصیتی و فاکتورهای انگیزشی با یکدیگر متفاوتند مانند مقایسه سطح انگیزشی یک کارمند قراردادی با کارمند موقت یا رسمی. توجه به مسائل مطرح شده فوق جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌گذارد که کارکنان سازمان از نظر سطح، زمینه‌ها و عوامل بروز انگیزش با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین مدیران سازمان‌ها برای ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان خود به مدل ها، روشها و ابزارهای متعدد و متفاوتی نیاز دارند.

در عصر حاضر در کنار سایر مهارتهای کلیدی مدیریتی، انگیزش نیروی انسانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت مدیریت سازمانها و کسب و کارها دارد و سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف و ماموریت خود موظف به طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی برای کارکنان خود هستند.

لذا در این درس به ارئه مطالب پایه انگیزشی، انواع نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزشی، روشهای تشویق و تنبیه اثربخش، تمهیدات و اشتباهات مدیران برای رضایتمندی کارکنان، کیفیت زندگی کاری و بررسی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی کارکنان پرداختیم. لازم به ذکر است مطالعه فایلهای ارتباطات در رفتارسازمانی و ارتباطات تکمیل کننده این مطالب می باشند.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.