ویژگی شخصیتی

تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد کارکنان جزو پژوهش های مهم در حوزه رفتار سازمانیست. شخصیت اهمیت بسیاری در کیفیت زندگی دارد و هر ویژگی شخصیتی اصلی که توسط روانشناسان مورد بررسی قرار گرفته است، با یک یا چند نتیجه مرتبط، به هم پیوند خورده است. تحلیل این ویژگی‌ها با اهداف مختلف رخ میدهد از جمله به تلاش برای دستیابی به سلامت روان کارکنان، افزایش رضایتمندی کارکنان، مدیریت تیمی و یا تلاش برای پیشگیری از بیماری های شغلی و تعارض در محیط های کاری. این امر نشان می دهد که دانش و مهارت شناخت شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی تا چه اندازه برای مدیران کسب و کارها اهمیت دارد.

بررسی ارتباط بین تفاوت‌های شخصیتی و پیامدهای آن در زندگی شغلی افراد همانند زندگی شخصی او بسیار مهم است. به عنوان مثال افراد برونگرا معمولا زندگی اجتماعی بهتری در تعاملات دارن و در پست های فروش و یا سرویس دهی مستقیم به مشتری نسبت به افراد درونگرا موفق تر عمل می کنند و چالش های ارتباطی کمتری در سازمان دارند.

لذا با توجه به اهمیت تشخیص نیمرخ شخصیتی کارکنان در جانمایی شغلی و سازماندهی پرسنل در فرایندهای نیرویابی و جذب و استخدام تلاش کردیم در این درس با ذکر مفاهیم پایه به بررسی تیپ های شخصیتی ، انواع شخصیتها و نحوه برخورد آنها با دنیا، شیوه اجرای آزمون ویژگی های شخصیتی از جمله DISC و MBTI و تحلیل و بررسی انواع شخصیت های تهاجمی و منفعلانه، قاطعانه و غیره به صورت نمایش فیلم کوتاه بپردازیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.