مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار می‌تواند به صورت فرآیند تامین و تخصیص و سازمان‌‌دهی مؤثر منابع در راستای رسیدن به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، در تعریفی جامع عبارت است از به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص.

یک مدیر کسب و کار ممکن است مسئولیت های متنوع و زیادی داشته باشد که میزان آنها به نوع و اندازه سازمان مد نظر بستگی دارد. با این وجود برخی عملکردهای کلی در امور مدیریتی همواره مطرح است از جمله: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی .

سازمان ها و مراکز بهداشتی و درمانی همانند سایر سازمانهای فعال در صنایع مختلف، یک بنگاه اقتصادی به حساب می آیند حتی اگر خدمات عام لمنفعه یا رایگان یا دولتی ارائه نمایند. و باید بصورت اقتصادی عمل کرده و بلحاظ پایه های هر کسب و کاری، بصورت متعادل مدیریت شوند.

لذا مدیران صاحب کسب و کار سلامت نیز باید بتوانند از منابع سازمان به صورت بهینه در راستای اهداف و استراتژی های تعیین شده استفاده کنند. لذا در یک مدل تجاری سودآور، مدیریت کسب و کار باید بتواند رضایت ذی‌نفعان کلیدی، سهامداران، مشتریان ، کارکنان و صاحبان کسب و کار را جلب کند.

در حالت کلی، اساسی‌ترین ماموریت مدیر کسب و کار عبارت است از  ایجاد سود برای صاحبان مجموعه و سهام‌داران، ایجاد ارزش و ارائه محصولات و خدمات نوین و با کیفیت با قیمت مناسب برای مشتریان و فراهم کردن محیط شغلی پویا و مثبت برای کارمندان

از وظایف اصلی و کلیدی مدیران کسب و کار می توان به موارد زیر اشاره کرد: برنامه ریزی، سازماندهی، کار با کارکنان، تصمیم گیری و تعیین استراتژی، مدیریت امور مالی و بازاریابی. در این درس ضمن اشاره به موارد مذگور، به چالش های رایج در هر بخش خواهیم پرداخت.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.