سازمانهای فعال بخش سلامت

سازمانهای فعال بخش سلامت بسیار متنوع هستند از میان آنها برخی نقش کلیدی تری در توسعه و یا حتی سیاستگذاری های بخش سلامت دارند. به منظور رسیدن به اهداف نظام سلامت که حفظ و ارتقاء سلامت و نیز توسعه دسترسی و عدالت در این بخش است.

ضرورت دارد متناسب با نیازهای موجود ، الگو و مدل مناسبی از نظام سلامت طراحی و برگزیده شود. بدون داشتن سازمانهایی با چارچوب و سیستمی کارآمد و اثربخش در نظام سلامت امکان دسترسی به این اهداف وجود ندارد.

از آنجا که چالش های متعددی در نظام سلامت وجود دارد ازجمله نیاز به خدمات پایه و ضروری سلامت به منظور حفظ و ارتقاء سلامت عمومی و نیز دسترسی فقرا به خدمات پایه و کاهش فقر در جامعه. از دیگر سو  و عدم وجود صرفه اقتصادی برای ارائه اینگونه خدمات برای بخش خصوصی، لذا امکان دسترسی جمعیت های کم درآمد را به مراقبت بیشتر باید از طریق منابع مالی دولتی تامین شود. با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای مراقبت سلامت

همزمان یا محدودیت های منابع مالی در کنار چالش های محیطی از حمله مسائل سیاسی مانند تحریم و غیره نقش ناثیرگذار برخی سازمانها غیردولتی حوزه سلامت بیش از پیش مشخص شده است.

با توجه به اهمیت موضوع در این درس تلاش کردیم تا با شناسایی و تحلیل نقش و عملکرد برخی از این سازمان ها مانند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و غیره به نحوه شکل گیری و اداره سازمان های غیردولتی و اصول کاری آنها و منافع و مزایای و جود سازمانهای غیردولتی در نظام سلامت بپردازیم و با معرفی سازمان های نظام سلامت کشور و بخش خصوصی در ساختار نظام و سازمانهای خارجی فعال در این حوزه در بررسی امکانات بالقوه همکاری و تعامل با این مراکز در مواقع لزوم به شما کمک نماییم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.