مدیریت مالی اقتصادی و هزینه یابی بیمارستان

مدیریت مالی اقتصادی بیمارستانها امروزه یکی از مهترین راه کارهای کاهش هزینه های سلامت در کشورها بویژه کشورهای جهان سوم است که هزینه های بهداشتی و درمانی بین 60 تا 80 درصدکل هزینه های نظام سلامت است.

لذا باید در مورد هزینه های جاری، نیازهای مصرفی و سرمایه ای، بودجه نیروی انسانی و همچنین تسهیلات و تجهیزات سرمایه ای ومصرفی خود را بررسی و پیش بینی کنند.

در برنامه ریزی مالی خود با بودجه بندی بهینه لحاظ کنند، مدل های مختلف تامین منابع مالی حتی بصورت تسهیلات رایگان و یا کمکهای خیرین را در نظر بگیرند .

کمبود منابع مالی و بحران های اقتصادی از چالش های مهمی است که بر فرایند تصمیم گیری مالی در یک بیمارستان می تواند تاثیر نامطلوب داشته باشد.

مدیریت صحیح منابع مالی در کنار مدیریت فرایندی بیمارستان باعث می شود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، رضایت بیماران و کارکنان و بهره وری از امکانات افزایش یابد.

مدیریت مالی اقتصادی بیمارستان نیز باید دارای ابعاد تخصصی برنامه ریزی مالی اقتصادی، سازماندهی و بسیج منابع و امکانات، بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و برنامه های کنترل شاخص های مالی اقتصادی باشد.

تا برای دستیابی به اهداف سازمانی منطبق بر نظام ارزشی مورد قبول با تحلیل و بررسی و حل مسایل اقتصادی بیمارستان، نحوه مطلوب از منابع کمیاب بهتیرن استفاده را ببرد.

دز این درس بر آن هستیم تا با ارائه مطالب کلیدی در خصوص انواع سیستم مالی در بیمارستان در کنار لزوم بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستان به بحث و بررسی پیرامون مسائل هزینه ای و محرک های هزینه بپردازیم.

معتقدیم با کسب مهارت طبقه بندی و تحلیل هزینه های بیمارستانی بهتر می توانید به تدوین اهداف و استراتژی های مالی بپردازید .

همچنین با شناسایی راههای کاهش کسورات بیمارستانی و بکارگیری انواع نظارت های مالی اقتصادی و روشهای پیش بینی هزینه ها و درآمدها در کنار سایر مهارتهای مدیریتی تخصصی در حوزه سلامت به راحتی می توانید در برنامه ریزی های مالی اقتصادی بیمارستان نقش مدیریتی اثربخش ایفا نمایید.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.