بیمارستان های آینده

امروزه بحث بیمارستان های آینده با توجه به نتایج حاصل از تحلیل روندها و اینده پژوهی در بخش سلامت بیش از پیش اهمیت یافته است/ از آنجا که بیمارستانها به سرعت در حال دگرگونی در ساختارهای فیزیکی خود هستند لذا برای بیمارستان سازان و همچنین مدیران نظام سلامت جهت و سمت و سوی این دلایل از اهمیت ویژه تری برخوردار است و شناخت و تحلیل منطق و روند این دگرگونی و تغییرات  ضروریست.

پیشرفت سریع در تکنولوژی تجهیزات پزشکی باعث شده که ساختار فیزیکی بیمارستان ها نتوانند همگام با این پیشرفت تغییرات لازم را داشته باشند . از آن جایی که نمی توان از خدمات تجهیزات پزشکی جدید چشم پوشی کرد ، انبوهی از تغییرات در ساختار فیزیکی و معماری و تاسیساتی در بیمارستان ها همه روزه در حال جریان می باشد .

این پیشرفت تکنولوژی بی وقفه بوده و بنابراین به اجبار ساختار بیمارستان ها نیز بایستی خود را به فرم دیگری تغییر دهند تا قابلیت بکارگیری این ابزار نوین را در زمان حال و در آینده داشته باشند . به تبع تغییرات در تجهیزات پزشکی ، علاوه بر الزامات در محل نصب تجهیزات پزشکی، موضوع دیگری نیز خودنمایی می نماید و آن تغییرات در نحوه درمان و سیکل درمان بیماری های مختلف و اداره اثربخش فعالیتهای درمانی است.

امروزه تعاریف درمانی (مانند بخش بستری، نوع بستری، مدت بستری کوتاه مدت و بلند مدت برای هر بیماری) با توجه به پیشرفت های حاصل در زیرساختهای درمان، دچار دگرگونی شده است و در این میان ساختار بیمارستان ها قابلیت اجرای این تغییرات را به راحتی ندارد .  با توجه به توسعه تغییرات در آینده، لازم است ساختار بیمارستان های آینده و همچنین سبک مدیریت و تکنولوژی های نرم مدیریتی قابلیت همخوانی و پذیرش این تغییرات را داشته باشد . امروزه عدم تطابق بیمارستانها با تغییرات نوین مشکل تمامی مراکز قدیمی و عملکرد آن ها است و نباید اجازه داد برای بیمارستان های طراحی شده در آینده ما وجود داشته باشد .

در این درس تلاش کردیم تا با ذکر مفاهیم نوین و ایده های جدید در این حوزه به تحلیل روند تغییرات بیمارستان های آینده ، نقد چالش های بیمارستان سازی با توجه به نیازهای جدید، بررسی سوالهای کلیدی در طراحی بیمارستان های امروزی و همچنین ارتباط چالشهای تغییرات اپیدمیولوژیک و نیازهای جدید با وضعیت فیزیکی بیمارستانها و لزوم تغییر وضعیت فیزیکی در بیمارستانهای جدید و سایر مباحث مربوطه بپردازیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.