کمیته های بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی به عنوان بازوی مشورتی مدیران بیمارستانها عمل می کنند. نقش کمیته های بیمارستانی در بهره وری و عملکرد اثربخش بیمارستان بسیار حیاتی و مهم است. کمیته ها بعنوان اتاق فکر بیمارستان هستند.

اعضای کمیته در فعالیتهای برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی فعالیت می کنند کمیته ها همچنین جهت مشارکت فعال پرسنل ایجاد زمینه می کنندو محل تصمیم گیری گروه های مختلف می باشند.

کمیته های بیمارستانی ضمن همکاری در تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و همچنین طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور نقش مهمی ایفا می کنند.

شناسایی مسائل و مشکالت اصلی عملکرد بیمارستان و ایده یابی جهت حل آنها و تلاش در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و ارتقاء رضایت گیرندگان خدمات ضمن رسیدگی به حفظ حقوق بیمار، از اهم وظایف اعضای هر کمیته است.

لازم به ذکر است که پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی منطقه مربوطه بوده و تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرائی ارزشیابی ضمن  پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستانها از خروجی های دیگر در کمیته هاست.

در این درس تلاش گردیده تا با ذکر مفاهیم ، تاریخچه و تعاریف انواع کمیته های بیمارستانی به ذکر مطالبی در خصوص نقش کمیته ها در اداره امور بیمارستانها، انواع و وظایف کمیته های بیمارستانی، وظایفرئیس و دبیر و اعضای هر کمیته، نقش های اصلی کمیته ها و شاخص های عملکردی در کمیته ها طبق استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان پرداخته شود.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.