حکمرانی و تولیت

مفهوم حکمرانی و تولیت در بیمارستان یاGovernance  موضوعی است میان رشته ای، بین شاخه هایی حقوق، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی. پژوهشگران این حوزه عمدتاً بر مباحث جدیدی مانند تکه تکه شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرو دولتی، تشویق و ترغیب تمرکززدایی از ساختار دولت و اتکاء روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشارکت شهروندان، متمرکز است. حکمرانی اغلب با نگاهی جدید، به محدود نمودن قدرت سنتی سلسله مراتبی(بالا- پائین) و تغییر مسیر آن به سوی تصمیم های جمعی می پردازد.

تولیت و حکمرانی خوب good governance  در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده‌است. طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد.

بخش عمده ای از تولیت شامل قانون گذاری و وضع مقررات است. اما این مفهوم فراتر از قانونگذاری صرف است و هدایت صحیح آن تاثیر عمیقی بر کل کارکرد نظام خواهد داشت.

در تولیت و حکمرانی بیمارستانی باید به کلیه مصرف صحیح منابع نظام سلامت توجه ویژه معطوف گردد و با رویکرد تخصیص بهینه منابع و اثربخشی عملکرد و توسعه کاراریی بیمارستانها به تحلیل پدیده تولیت و حکمرانی پرداخت چرا که افراد هم بدن خود و هم پول خود را در اختیار نظام سلامت می گذارند و با پرداخت مخارج یا دآمد های بدست امده از هزینه خدمات، حق الزحمه تیم درمان، مالیات ها و انواع بیمه از جمله بیمه اجتماعی، استحقاق بهره مندی از یک نظام سلامت کارا را دارند و نقش دولتها به عنوان متولی در این زمینه را بسیار خطیرتر می کند.

با توجه به اهمیت بحث تولیت و حکمرانی در بیمارستانها بلحاظ دستیابی به اهداف سازمانی، نقش انگیزه های تصمیم گیرندگان در بحث مدیریت و لزوم رعایت حقوق تصمیم گیری تصمیم گیرندگان در نظام سیستم، در این درس به تحلیل و بررسی مفهوم پدیده حکمرانی و تولیت، کارکرد تولیت نظام سلامت، مفهوم حکمرانی در بیمارستان، نقش ها و وظایف سطوح مختلف حکمرانی، ساختار موسسات تابع قانون تجارت، به ذکر چند نمونه حکمرانی در دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین ویژگی های و ابعاد عملکرد یک هیات خوب خواهیم پرداخت.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.