مراقبتهای بهداشتی اولیه  PHC

مراقبتهای بهداشتی اولیه  PHC را می توان بصورت خدمات بهداشتی ضروری و معتبر و علمی دانست که از نظر اجتماعی و فناوری مناسب پذیرفتنی باشد،

مراقبتهای بهداشتی اولیه باید قابل دسترس برای همه افراد و خانواده ها باشد و با مشارکت کامل افراد و خانواده ها انجام شود.و بلحاظ توان مالی، بهای آن برای مردم کشور در هر مرحله قابل پرداخت باشد.

خدمات PHC یکی از مهمترین خدمات نظام سلامت و بخش بهداشتی درمانی کشور بوده و در اولویت های بالای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی قرار دارد  و جایگاه آن به عنوان نخستین سطح تماس مردم با نظام بهداشتی درمانی کشور است و باید تلاش کند تا خدمات را تا حد ممکن به محل زندگی و کار مردم منتقل کند.

بدون همکاری و علاقه مردم به ارتقاء سلامت و بهبودی، موفقیت در برنامه های PHC ممکن نخواهد بود لذا مشارکت مردم در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه ضروریست و از آن به عنوان‌« بهداشت به وسیله مردم‌» و « قرار دادن سلامت مردم در دست خود آنها» نیز نام می برند چرا که بهداشت پدیده ای خودجوش است و جامعه باید بصورت مستمر و به درستی درگیر مراقبت از خود شود و در موارد زیر با دولت و نظام سلامت مشارکت داشته باشند از جمله فعالیت‌های بهداشتی پیشگیری ،ایجاد و نگهداری محیط بهداشتی و ارائه اطلاعات مربوط به خواست‌ها و نیازها به مسئولین مربوطه ضمن اجرای اولویت‌های مراقبت‌های بهداشتی ابلاغ شده

با توجه به اهمیت مدیریت حوزه مراقبتهای بهداشتی اولیه در نظام سلامت برای مدیران، در این درس تلاش کردیم با ذکر مفاهیم پایه PHC، به اجزای دهگانه مراقبت های اولیه بهداشتی، تحلیل نقش بیمارستانها در راس سیستم ارجاع، اصول و تاریخچه و زیربنای سیاست بهداشت برای همه HFA ، هدف و اصول استراتژیک و شاخصهای دستیابی به HFA و انواع خدمات ارائه شده در مراقبتهای بهداشتی اولیه بپردازیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.