اورژانس و تریاژ بیمارستان

خدمات اورژانس یا فوریت‌ها به مجموعه ای گفته می‌شود که خدمات پزشکی اورژانس در اسرع وقت به بیماران حاد ارائه می‌شود. اورژانس‌ها معمولاً به عنوان یک بخش یا دپارتمان از بیمارستان محسوب می‌شوند ولی اغلب به جهت دسترسی بهتر و سریعتر بیماران در محلی در ابتدای ورود به فضا و ساختمان اصلی بیمارستان با ورودی مجزا قرار می‌گیرند.

از مهم‌ترین قسمت‌های اورژانس اتاق احیا CPR و اتاق عمل سرپایی به همراه تمام امکانات لازم است. طب اورژانس و تروماتولوژی به عنوان یکی از تخصص‌های نوین پزشکی تعریف شده است . تلاش می کند تا در دو بعد اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی به بیماران حادثه دیده و بدحال سرویس دهی کند.

با توجه به اهمیت بخش اورژانس در پیکره بیمارستان ومشاهده عدم یکپارچگی و ناهماهنگی در استانداردها و قوانین حاکم بر اورژانس بیمارستانهای کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بازرسی و اعتباربخشی مستمر صدور به قوانین  و آیین نامه های اورژانس و تریاژ می پردازد.

در این درس ضمن ارائه مطالب تخصصی در زمینه اورژانس بیمارستانی به بیان مفاهیم و استانداردهای مربوطه در ابعاد مختلف اهمیت و جایگاه اورژانس، شناسایی فعالیتهای پرسنل اورژانس و گروه درمانی، معرفی واحدها و اهم فضاهای بخش اورژانس در بمارستان و سیرکولاسیون بیمار در بخش اورژانس و اهمیت تریاژ و انواع آن و استانداردهای فضا و فرایندهای مربوطه و دستورالعمل های وزارت بهداشت در زمینه سامانه تریاژ و همجنین انواع سطوح خدمات در بخش اورژانس و تریاژ پرداختیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.