بیماستان در نظام سلامت

نظام­های سلامت و اجزای آن از جمله بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، مسئولیت حیاتی نسبت به تمام افراد یک جامعه در تمام دوره زندگی­شان دارند. ایجاد و توسعه و بهبود این نظام­ها برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد و رشد سالم فرد، خانواده­ و جوامع در هر جای دنیا ضروری ­است. خدمات سلامت میتواند به صورت هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی یا خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام گیرد، تعریف شود و هدف اصلی نظام سلامت همواره مبتنی بر ارتقاء سلامت است.

بیمارستانها اجزاء کلیدی نظام سلامت در اغلب کشورها هستند . با اینحال بیمارستانها در اصلاحات پیشرونده نظام سلامت مورد کم توجهی واقع می شوند . در طول پنجاه سال گذشته دستورالعمل های سازمان های جهانی برای توسعه خدمات سلامت بر روی مراقبتهای بهداشتی اولیه  PHCو پزشکی خانواده Family medicine  متمرکز شده اند .

مراقبتهای ارائه شده در بیمارستانها بایستی بر روی کارکردهای تشخیصی و درمانی که در جایگاه مراقبتهای بهداشتی اولیه امکان پذیر نیستند، متمرکز شود و همچنین به وضوح از مراقبتهای بهداشتی اولیه حمایت کنند.

نظام سلامت و  سیستم بهداشتی، که بعضی اوقات به عنوان سیستم مراقبت سلامت یا سیستم بهداشتی و درمانی نیز نامیده می‌شود، سازماندهی افراد، موسسات و منابع مربوطه است به نحوی که برای برآورده ساختن نیازهای بهداشتی مردم و جامعه کلیه خدمات بهداشتی درمانی را به موقع و با کیفیت بالا به جمعیت هدف ارائه ‌دهند.

طیف گسترده‌ای از سیستم‌های بهداشتی. در سراسر جهان وجود دارد. به‌طور ذاتی، کشورها باید سیستم‌های بهداشتی درمانی خود را با توجه به نیازها و منابع خود طراحی و توسعه دهند، گرچه عناصر مشترک در تقریباً تمام سیستم‌های بهداشتی، مراقبت اولیه بهداشتی و اقدامات عمومی سلامت استاندارد مشابه دارند لکن موارد بومی هر کشور نیز بصورت اختصاصی در اجزای سیتم باید پوشش داده شود.

در این درس تلاش کردیم تا در سه بحث تاریخچه، اصول طراحی بیمارستان و تحلیل نظام های سلامت و انواع بیمارستان مطالب جامعی ارائه گردد.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.