ارتباط در رفتار سازمانی

ارتباط در رفتار سازمانی، از عوامل مهم کلیدی برای هماهنگی فعالیتهای گروهی، اجرای وظایف رهبری و مدیریتی لازم است.  بنابر این مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید.

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروههای رسمی و غیررسمی، روشهای بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان حائز اهمیت است.

 بدون شک ارتباطات نقش مهمی در اثر بخشی مدیریت سازمان ایفا می کند و همچنین، ارتباطات معمولاً به عنوان ریشه های واقعی همه مشکلات جهان است زیرا جنگ ها و نزاع های خانوادگی، تعصبهای اخلاقی و تعارض های سازمانی و … از سوء ارتباطات می باشد.

تنها کسی که از ارتباطات تحلیل دقیق نمود «هنری فایول» بود که به پل ارتباطی اشاره نمود. «چستر بار نارد» نیز به نحو قابل ملاحظه ای ارتباطات را یک پویایی مهم رفتار سازمانی معرفی نمود.

مهارت ارتباطات در رفتار سازمانی بویژه ارتباط موثر به دو دلیل برای مدیران مهم است. اول اینکه ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام می رسانند.

دوم اینکه ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را به آن تخصیص می دهند. فرایند ارتباطات به مدیران امکان می دهد که مسئولیتهای خود را مانند دریافت اطلاعات مناسب و تحلیل و انتقال آن را برای برنامه ریزی های سازمانی بخوبی انجام دهند.

عمل سازماندهی نیز مستلزم برقراری ارتباطات موثر است به گونه ای که زیردستان از هدفهای سازمان و نقش های خودشان مطلع شوند. عمل رهبری نیز بدون وجود مجاری ارتباطی کارآمد به طور موفقیت آمیز انجام نمی گیرد.

با توجه به مطالب فوق در درس پیش رو به مباحث مهم و پایه از جمله مفاهیم ارتباط، مدل های مطالعاتی در رفتار سازمانی، مهارتهای ارتباطی در سطوح سه گانه مدیریتی، فرایند و عناصر فرایند ارتباط، و انواع ارتباط فردی، گروهی، درون فردی و غیره پرداخته ایم. لازم به ذکر است مطالعه فایلهای انگیزش و ویژگی های شخصیتی تکمیل کننده این مطالب می باشند.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.