مدیریت منابع انسانی HRM

منابع انسانی از مهمترین دارایی های هر کسب و کار و هر سازمانی است و مدیریت موثر کارکنان جزو اصلی ترین وظایف مدیران می باشد. اهداف مدیریت منابع انسانی به صورت کلی عبارتند از تامین و حفظ نیروی انسانی با متناسب با بنیه مالی سازمان ، توسعه و آموزش منابع انسانی و تجهیز آنها با توانایی و استعدادها و مهارتهای ضروری صنعت و سازمان، ایجاد روابط مناسب با کارکنان بویژه کارکنان تخصصی کلیدی و ویژه که دارای توانایی های بالایی هستند، تامین نیازهای مالی حقوق و دستمزد و جبران خدمت، و رسیدگی به کلی جنبه های رفاهی کارکنان

نیروی انسانی اجزای زنده و پویا و بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری هستند و سلامت و کیفیت عملکرد آنها، تاثیر مستقیم روی خروجی های کسب و کار دارد.

با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و تحول در اداره فناورانه سازمانها، حیطه وظایف مدیران منابع انسانی نیز گسترده تر شده و مسائلی مانند مدیریت ارتباطات و طراحی نظام های انگیزشی اثربخش تر و توسعه کارآفرینی سازمانی و خلاقیت سبب نیاز به کسب مهارتهای میان رشته ای و نوین برای مدیران شده است.

در این درس به ارائه مباحث پایه و وظایف و مسئولیتهای عمومی و اختصاصی مدیران منابع انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی و مرتبط ساختن برنامه با برنامه ریزی استراتژیک، چالش های عرضه و تقاضای نیروی انسانی نیرویابی، سیاستهای کلی انضباط و رسیدگی به شکایات کارکنان، ارزشیابی شایستگی، سلامتی ایمنی و رفاه پرسنل و همچنین نیازهای شغلی و انگیزشی کارکنان پرداختیم البته لازم به ذکر است مطالعه فایلهای ارتباطات در رفتارسازمانی و انگیزش تکمیل کننده این مطالب می باشند.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.