مدیریت بحران

مدیریت بحران براساس نظرات پیرسون و کلایر عبارت است از  تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی‌نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحران‌ها و یا مدیریت اثر بخش آن در زمان وقوع. عده‌­ای می‌گویند. در تعاریف متعدد بحران به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی است که یک مجموعه (کشور،شهر،سازمان و…) مجبوراست به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد. از آنجا که این حوادثی که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و یا انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید، مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند،  برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری،فوری و فوق العاده دارد.

مدیریت بحران از سه مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از مدیریت بحران قبل، حین و بعد از وقوع بحران. قبل از وقوع بحران باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد : تشکیل تیم مدیریت بحران در سازمان‌، ایجاد یک سناریویی که بدترین حالت ممکن را نشان دهد، و تعریف رویه‌ای اجرایی استاندارد برای انجام فعالیت های لازم در هر مرحله از بحران.

مدیریت بحران Crisis management یکی از گرایش های مهم و بسیار پرکاربرد در حوزه مدیریت است. مدیران به واسطه آموزشهای مرتبط با شرکت در دوره های آموزشی مدیریت بحران  و کسب تجربه و مهارت در این حوزه قادر به کنترل روند مخرب اتفاقات و حوادث غیر مترقبه می شوند و می توانند در راستای کاهش میزان تلفات و خسارات ناشی از بحران  با اخذ تدابیر و تصمیمات به موقع سازمان و کارکنان را  هدایت و حفظ کنند.
مدیریت بحران یکی از الزامات اجتناب ناپذیر کلیه سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی در سطح کشورها می باشد. وقوع بحران و حوادث ناگوار همیشه و همه جا به خودی خود منجر به ایجاد شرایطی ناگوار و خارج از کنترل می شود اما در صورت برخورداری از سیستم مدیریت بحران همیشه می توان از گسترش بیشتر ابعاد فاجعه و متحمل شدن خسارات و تلفات بیشتر جلوگیری کرد

در این درس تلاش شده تا در راستای تقویت نگرش و مهارتهای مدیریت بحران شما، با ارائه مطالبی در حوزه مراحل بحران، مسئله یابی، تحلیل موقعیت، انواع و ابزارهای مدیریت بحران به معرفی و تحلیل عملکرد سیستم فرماندهی حادثه در سازمان (ICS) و سیستم مدیریتی HSE بپردازیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.