برنامه ریزی

برنامه ریزی، پایه اساسی همه اصول مدیریتی است که شامل ایجاد و تعیین اهداف و تعریف روش هایی برای رسیدن به آنهاست. بنابراین، یک رویکرد منطقی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی و تعیین راه برای اهداف و عملیات آینده سازمان براساس نتایج و هزینه های مشخص و دوره زمانی معلوم .

با توجه به انوان برنامه ریزی بلحاظ زمانی و ماهیت، میتوان چنین گفت که برنامه های راهبردی که توسط مدیران ارشد و در سطوح بالای سازمان تبیین می شوند به نوعی از اهمیت بالاتری برخودار هستند چرا که جهت دهنده، راهنما و هدایت کننده سایر برنامه ها می باشند

برنامه ریزی بخش مهمی از مدیریت است که به ایجاد رویکردها، قواعد و دستورالعمل برای دستیابی به اهداف مورد نظر مربوط می شود. سایر توابع مدیریتی نیز باید ابتدا به درستی برنامه ریزی شوند.
مدیران در همه سطوح برنامه ریزی بر اهداف، متمرکز هستند، بنابراین اهداف باید برای فعالیت های روزمره و همچنین طرح های طولانی مدت گسترده تر، تنظیم شوند.

پیتر داراکر در کتاب عمل مدیریت در گامهای برنامه ریزی های اثربخش، روش «مدیریت بر مبنای هدف» را کلیدی می داند. چرا که این روش فرآیندی است که در آن رؤسا و مرئوسان در تشخیص هدف و هدف گذاری های خود به منظور برنامه ریزی با یکدیگر همکاری می کنند. تا هدفهای تعیین شده را همسو با هدف های کلی سازمانی به بهترین وجه تأمین کنند.

از آنجا که برنامه ریزی ثبات و اطمینان را برای کسب و کار به ارمغان می آورد

در این درس تلاش گردیده تا با ارائه چارچوب و مفاهیم برنامه ریزی و فرایند آن، بیانیه ماموریت و چشم انداز، ارزش ها ، هدفگذاری SMART ، گامهای برنامه ریزی و ویژگی برنامه ها در سطوح سه گانه سازمانی، به بررسی انواع انواع برنامه بپردازیم و با توضیح تکنیکها و ابزار رایج برنامه ریزی به شما در کسب مهارت تدوین برنامه کمک کنیم.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.