سازماندهی

سازماندهی فرایندی است که براساس آن تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی میان آنان به منظور رسیدن به اهداف سازمانی انجام می شود. فرایند سازماندهی عبارت است از مجموعه فعالیتهای بازآرایی اجزاء که بر اساس یک یا چند قاعده صورت می‌گیرد سازماندهی یعنی تعیین اینکه هرکس چه وظایفی دارد و چه کاری را زیر نظر چه کسی و با چه اختیاراتی باید انجام دهد. به منظور سازماندهی مناسب در هر کسب و کاری باید مراحل مربوطه طی شود از جمله:

  • طراحی کارها و فعالیت ها
  • دسته بندی فعالیت ها به پست های سازمانی
  • برقراری رابطه بین پست ها برای رسیدن به اهداف مشترک .

سازماندهی با توجه به چرخه عمر Organizational Life Cycle سازمانی در هر محله از رشد سازمان متفاوت است

مدیرانی که بخواهند سازمان و یا تجارت خود را گسترش دهند با دانستن ابعاد سازماندهی و انواع ساختار سازمانی متناسب با هر یک از مراحل رشد سازمانی می تواند اطلاعات بیشتر و بهتری از ویژگی های سازمان خود کسب کنند.

در این مجموعه با ارائه نکات کلیدی سازماندهی تلاش می کنیم تا شما با یادگیری مهارت بالای سازماندهی بتوانید با تعریف فعالیت‌ها و روابط اقتدار آنها در ساختار سازمانی بر روند کارها در بخش‌های مختلف مدیریت نمایید. همچنین یادگیری این مکانیسم ها در مدیریت، امکان هدایت و کنترل فعالیتهای مختلف را برایتان مهیا می‌کند و شما با ایجاد نقش مناسب و وظایف شغلی درست برای هر کارمند می توانید به جلوگیری از سردرگمی و تأخیر و همچنین به هم افزایی فعالیتهای کاری کمک نمایید.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.