تصمیم گیری و تفکر سیستمی

تصمیم گیری و تفکر سیستمی از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت و کسب و کار شما به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی مشهود است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. اینجاست که به قول «هربرت سایمون» می توان گفت تصمیم گیری، جوهره مدیریت است.

تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان ها به قدری مهم است که برخی صاحبنظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری می دانند.  به نظر سایمون تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد. «پیتر دراکر» پدر علم مدیریت نیز بر این باور است که تأکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و درک این فراگرد باید باشد.

به عقیده واگنر و هلنبرک تصمیم گیری به معنی فرایند جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین آن ها برای حل مسأله است. به طور کلی تصمیم گیری به معنای انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یک هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره و ریسک ممکن است لذا تصمیم گیری هسته مرکزی برنامه ریزی را تشکیل می دهد و  برنامه ریزی بدون تصمیم سازی وجود نخواهد داشت.

از آنجا که همه مدیران و کارشناسان و صاحبان کسب و کار با فراگرد تصمیم گیری بسیار سروکار دارند، زیرا حرفه آنها چنین اقتضا می کند بر آن هستیم تا با ارائه مفاهیم و الگوهای مربوطه به توسعه مهارتهای تصمیم گیری شما کمک نماییم.

ناآگاهی و عدم شناخت کافی از ابزارهای تصمیم گیری از جمله و تفکر سیستمی، مهمترین مشکل مدیران و کارشناسان در کسب و کارهاست که حل مسئله را با مشکل مواجه می کند. با وجود دستورالعمل‌های سازمانی پیچیده و شرایط عدم اطمینان محیطی، اغلب تصمیم‌گیری به امری پیچیده و پر چالش تبدیل شده است.

 اگر چه ابزارهای تصمیم گیری بسیار متنوعی برای شرایط مختلف وجود دارند از جمله تفکر سیستمی، تحلیل تصمیم موردی، مدلهای کمی، تحلیل کیفی سناریوها و یا ابزارهای تصمیم در شرایط عدم قطعیت بالا، اما استفاده سلیقه ای از این تنوع ابزار بدون آموزش صحیح می‌تواند حتی مخرب و چالش برانگیز  باشد. یادگیری انواع ابزارهای تصمیم گیری و شیوه و شرایط انتخاب ابزار و تلفیق آن با دیگر ابزارها کمک می کند تا منطبق با شرایط موجود با استفاده درست ابزاری به یک تصمیم گیری بهینه برسید.

لذا با ذکر روش انتخاب ابزار تصمیم‌گیری متناسب با شرایط شناسایی متغیرهای تعیین‌کننده موفقیت و امکان پیش‌بینی سناریوهای ممکن کمک می کنیم تا بتوانید با تحلیل تصمیم موردی و تحلیل کیفی سناریوها، مهارت تصمیم گیری خود را توسعه دهید.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.