خبر همایش و سخنرانی در مرکز رشد و فناوری سلامت ایرانشهر